• Polski
  • English
  • Slovenčina
  • Українська
  • Kolano DN125/5,5″

    Kolano DN1255,5'' - 90' - R180 (odlew 20559002=912362)