• Polski
  • English
  • Slovenčina
  • Українська
  • Kolano DN100/4,5″

    Kolano DN1004,5'' - 90' R278 (odlew 241543)