• Polski
  • English
  • Slovenčina
  • Українська
  • Kolano DN100/4,5”

    Kolano DN1004,5'' - 45' R365 (odlew 20454508=241533)