• Polski
  • English
  • Slovenčina
  • Українська
  • Kolano DN125/5,5” 90′

    Kolano DN 1255,5'' - 90R275 - odlew (261402007=215252)